Relacyjność według Bożego wzoru. Ps 33

Relacyjność według Bożego wzoru. Ps 33

psalm33-3

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Będąc bogaty w poznanie Boskiej Wspólnoty Osób, to głębiej niż psalmista mogę spojrzeć na akt stwórczy, który został opisany w psalmie 33: przez Syna Bożego, Odwieczne Słowo powstały niebiosa, a wszystkie gwiazdy, kiedy Ojciec tchnął w nie Ducha Ożywiciela. Dzieło stworzenia powstało w relacji Osób stwarzających. I ta relacyjność Boża znalazła odbicie w relacyjności stworzeń: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz (Księga Rodzaju). Kiedy stworzenie wyczekuje swego Stwórcy, to po to aby się jeszcze bardziej stali się do Niego podobni (1 List św. Jana). Dusza nasza oczekuje Pana, aż się spełni wobec nas zamysł Boży. Ów zamysł istnienia na Boży obraz jest niezawodny. Ujął to psalmista w innym wersecie, tego samego psalmu, pominiętym dziś w liturgii: Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca – poprzez pokolenia (w.11). Paweł Rzymianom wyjaśni, że Bóg chrześcijan  przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna (Rz 8, 29)

Dlatego musiało się stać, że ogarnęła nas łaska, kiedy Jednorodzony, pełen łaski i prawdy,  wyciągnął swoje ręce na krzyżu, ogarniając całe stworzenie. W ten sposób Boże dzieło zbliżyło się do swego Autora: Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Pragnienie psalmisty okazało się proroczą zapowiedzią kształtowania relacji rodziny dzieci Bożych, na wzór Boskiej Wspólnoty Osób.

Ojcze, dziękuję Ci za odsłonięcie tajemnicy Twojej Boskiej więzi z Synem i Duchem. Dziękuję Ci, że we mnie zaszczepiasz, tą relacyjność na wzór Twojej Świętej Wspólnoty.